Уважаеми клиенти, прочетете внимателно Общите условия, преди да направите поръчка през сайта Podaracite.net

Уеб сайтът podaracite.net е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия “Сайт”), чиито създател и собственик е фирма „Уебшоп България” ООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка “Фото Принт”. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на артикули със снимка или дизайн по индивидуална поръчка на клиента.

Фото Принт си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или илюстративните изображения към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения

Фирма „Уебшоп България” ООД щe бъде наричана за краткост по-долу “Podaracite.net”.

“Podaracite.net”, събирам Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.

“Администратор на лични данни” е „Уебшоп България” ООД – дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202211788, като действия от името на администратора осъществява Ангел Ангелов.

Преамбюл

Този документ съдържа Общите условия, съгласно които “Podaracite.net” предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява и приема с настоящите общи условия правилата за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Стоките и Услугите от “Podaracite.net” чрез Сайта на всички свои клиенти.

Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът се е запознал и безусловно съгласил с общите условия на Сайта.

„Podaracite.net“ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. „Podaracite.net“ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и мониторите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им. „Podaracite.net“ уточнява, че изображенията на продуктите имат насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Сключване на договор

Клиентът заявява желанието си да поръча стока през Сайта като направи поръчка по електронен път и съответно я регистрира.

Договорът се смята за сключен от момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща. Клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

Случаите, в които поръчката се изработва персонално за клиента, договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърдителен имейл /лично изпратен от оператор/ или потвърждение по телефон от оператор. След постъпило такова действие, клиентът няма право на отказ, връщане и замяна на вече направената поръчка.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и всякакви допълнителни и евентуални договорки между Продавача и Клиента.

Политика за онлайн продажба

Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
„Podaracite.net“ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „Podaracite.net“ или трето лице. Клиентът може бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи „Podaracite.net“ не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани. „Podaracite.net“ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките, който предлага, за определен период от време. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „Podaracite.net“ не носи каквато и да е отговорност  за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача през myPos се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от „Podaracite.net“.

Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични, динамични изображения и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

Поръчка

Клиентът може да прави Поръчки в Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

Потвърждавайки Поръчката, Клиентът получава автоматичен потвърдителен имейл. „Podaracite.net“ допълнително /с имейл, телефонно обаждане/ потвърждава доставката на съответната регистрирана поръчка.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Podaracite.net“ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

Стоки, за които клиентът няма право на отказ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

Поверителност
Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Podaracite.net“, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Podaracite.net“: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът се съгласява да предостави на „Podaracite.net“ неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. „Podaracite.net“ има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „Podaracite.net“ може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с използването на Платформата. „Podaracite.net“ няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на „Podaracite.net“ (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „Podaracite.net“ или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на „Podaracite.net“ и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „Podaracite.net“ може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Доставка

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Еконт по избор до офис или до адрес. Фирма „Уебшоп България” ООД и нейните партньори имат договор за 10% отстъпка от цената на куриерската услуга.

Можеш да избереш най-близкия до теб офис на Еконт или личен адрес от полетата при попълване на данните за доставка.

Цени на доставката при плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод се определят от куриерската фирма при въвеждане на адрес или офис на еконт за доставка. Точната цена се определя от теглото на пратката, стойността на наложения платеж и населеното място за което е предназначена поръчката. Цената, която калкулира „Podaracite.net“ в поръчките е за ориентировъчна и важи за пратки до 1 кг.

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин

Авторски права

При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. “Podaracite.net” е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.

Рекламация

Всеки клиент има право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. „Podaracite.net“ се ангажира продукта да бъде подменен с друг или да възстанови заплатената от Купувача стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Купувачът като потребител е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Купувача, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта по вина на Продавача. Дефект се установява единствено в присъствието на куриер при получаване на стоката, като за целта се съставя констативен протокол. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от „Podaracite.net“. Опазването на търговския вид на стоката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие, след уточняване на всички подробности и изисквания от Ваша страна. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

Права и задължения на Клиента

Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.

Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “Podaracite.net”.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от “Podaracite.net” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Име и адрес: „Уебшоп Българи” ООД, гр. Варна, ул. Младежка  № 23, ЕИК:202211788

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.

“Podaracite.net” има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. “Podaracite.net” носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Отказ от изпълнение на поръчка

“Podaracite.net” си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка, в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!

За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Podaracite.net”, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то “Podaracite.net” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВАЖНО:

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. “Podaracite.net” не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на “Podaracite.net”, като връщането (в запазен търговски вид) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка. Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка, имена, дати, месеци, години) не могат да бъдат върнати или заменени.

“Podaracite.net” не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от “Podaracite.net”.

Политика за защита на личните данни

„Уебшоп България” ООД счита правото на защита на личните данни за основен ангажимент, поради което използва и влага всички необходими средства и усилия, за да обработва Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име и фамилия, адрес, електронен или пощенски адрес, телефон, ip адрес. “Podaracite.net” не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите доброволно, например когато поръчвате продукти.

Използване и съхраняване на личните данни

“Podaracite.net” ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. “Podaracite.net” не продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на “Podaracite.net” са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на “Podaracite.net” за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с “Podaracite.net”, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на “Podaracite.net”, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. “Фото Принт” използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

“Podaracite.net” отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта онлайн магазин “Фото Принт”, който се разработва от „Уебшоп България” ООД. Страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта Podaracite.net, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Фото Принт“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че „Фото Принт“ може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на „Фото Принт“. Евентуалните спорове, възникнали между „Podaracite.net“ и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума

Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Отбив от цената

Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора

Отбив от цената

Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;
касова бележка от Еконт;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Възстановяването на сумите се извършва в 14-дневен срок, след предявена рекламация по посочена от клиента банкова сметка.
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
В случай, че рекламацията не е изпратена посредством куриерската фирма, тя се заявява на имейл office@webshop-bg.com, като в заглавието задължително трябва да пише: Рекламация по поръчка

Дата на последна редакция 09.09.2021 г.

Close Моята количка
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Категории